Кооперативен съюз “Съюз на популярните каси” е учреден 1994г. В него членуват 23 кредитни кооперации, като единадесет от тях днес активно извършват кредитна дейност. Основната мисия на кредитните кооперации в съюза е чрез обединението на ресурсите на своите членове, да създаде една обща икономическа сила, която да им обезпечи една по-голяма жизненост и финансова опора.

Законът за кооперациите е икономическия и юридически смисъл, който с основните си положения мотивира сдружаването на много на брой членове със скромни финансови възможности за постигане на по-значими резултати в сферата на стопанския живот. Общият брой на член-кооператорите в съюза е над 13 хиляди. Всеки член има право на един глас при взимане на решения касаещи институцията, независимо от размера на инвестираните в нея средства. Това осигурява решения насочени към подобряване на предоставяните услуги, а не към печалба. Само членовете на кооперацията - собствениците на кооперативни финансови институции инвестирали в институцията, имат право да се ползват от нейните услуги, а именно от лесно достъпни кредити.

Днес, когато търговските банки предпочитат да кредитират по големи фирми с добра финансова история, кредитните кооперации в съюза продължават да откликват на всеки, който е решил да търси финансова подкрепа. Тук дебело трябва да се подчертае, че кооперацията не е съперник и дори конкурент на търговските банки, а работи в своя собствена пазарна ниша. Доста по-различен е обсегът на търговските банки, които са капиталови дружества за постигане на значими по мащаба си стопански цели. Това е съществената разлика, която при кооперации от този тип е насочена към прохождащите заемоискатели от средите на по-малките и от средно ниво стопански деятели. Подобен вид дейност е неефктивна за търговските банки и точно тази освободена пазарна ниша логично се заема от кредитните кооперации.

За целият период до днес тези кооперации са отпуснали 14 944 заема, с което са спомогнали да се създадат над 20 819 работни места.

От ноември 2000г. до април 2003г. Кооперативния съюз със шест кооперации бе партньор на Световния съвет на кредитните съюзи в България. Световният съвет на кредитните съюзи ( WOCCU ) реализира редица обучения на ръководния персонал на кооперациите у нас и в чужбина, като въведи нови правила и процедури отговарящи на международните финансови стандарти за влогово-кредитни кооперации, ежемесечен финансов анализ на счетоводните отчети и бизнес-планиране използващи методологията на WOCCU -ПЕРЛА, анализ на кредитния портфейл и кредитен класификатор за оценка на потенциалните кредитоискатели. В резултат на тази съвместна дейност с WOCCU , кредитните кооперации в съюза увеличиха значително позициите си на стабилни финансови институции.